Budowa linii napowietrznych

 1. Strona główna
 2.  / Budowa linii napowietrznych

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością VELUM oferuje m.in. usługi w zakresie robót budowlano-instalacyjncyh oraz dostawy sprzętu, materiałów i konstrukcji budowlanych na place budowy przemysłowych i nieprzemysłowych obiektów energetycznych.

Nasze przewagi konkurencyjne to:

 • wykwalifikowana kadra pracownicza o dużym doświadczeniu zawodowym,
 • własna flota specjalistycznych maszyn budowlanych i pojazdów do przewozu materiałów budowlanych i innych ładunków,
 • elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych.

Do tej pory napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowią najbardziej rozpowszechniony i ekonomiczny sposób na przesyłanie energii elektrycznej. Zgodnie z przyjętą terminologią linia napowietrzna to urządzenie przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej po przewodach ulokowanych na otwartej przestrzeni i przymocowanych do konstrukcji wsporczych lub wsporników i stojaków na obiektach inżynieryjnych (mosty, wiadukty itp.) za pomocą izolatorów i osprzętu.

Przebieg trasy linii napowietrznej, rodzaje podpór, marka drutu oraz ogólne założenia organizacji budowy określane są w dokumentacji projektowej.

Kolejność technologiczna robót w zakresie budowy linii napowietrznych:

 1. prace przygotowawcze: studium obiektu, opracowanie dokumentacji roboczej i projektu organizacji robót, dostawa materiałów, przygotowanie trasy linii napowietrznej (wyrąb przesieki, budowa dróg tymczasowych i podjazdowych, demontaż budowli komunikacyjnych i inżynierskich, tworzenie placów montażowych do montażu podpór w miejscu budowy, zaplecza sanitarno-bytowego itp.)
 2. dostawa materiałów do magazynu podręcznego i w miejsce montażu;
 3. budowa fundamentów oraz montaż i instalowanie podpór. Mocowanie podpór może odbywać się zarówno poprzez bezpośrednie zakopywanie ich w ziemi, jak i przy pomocy różnego rodzaju fundamentów, z których najczęściej spotykane są prefabrykowane fundamenty żelbetowe zakopywane w gruncie;
 4. uziemienie podpór i sprzętu liniowego;
 5. zawieszenie przewodów i linki odgromowej. W przypadku gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, wykonuje się również zawieszenie linii światłowodowej;
 6. w razie konieczności montaż sprzętu liniowego (wyłączniki prądu, reklozery itp.);
 7. pomiary urządzeń uziemiających i próby sprzętu liniowego;
 8. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, wywożenie odpadów na specjalnie wyznaczone składowiska;
 9. rekultywacja terenu wzdłuż przebiegu trasy linii napowietrznej, w przypadku gdy przewiduje to dokumentacja projektowa.

Na doskonałe właściwości eksploatacyjne linii napowietrznych składa się nie tylko jakość projektu i zastosowanych konstrukcji i materiałów, lecz także wysoka jakość robót budowlano-instalacyjnych.

Etapy kontroli jakości:

 • kontrola wejściowa: ustalenie zgodności konstrukcji budowlanych, wyrobów i materiałów dostarczonych na plac budowy z wymogami dokumentacji projektowej;
 • kontrola etapów: przeprowadzana bezpośrednio na placu budowy przez wykonawców i kierowników robów w trakcie lub po zakończeniu pojedynczych etapów robót budowlano-instalacyjnych;
 • odbiór końcowy: dokonywany przez kierowników liniowych organizacji przeprowadzającej roboty budowlano-instalacyjne wraz z pracownikami serwisu linii, nadzoru technicznego i nadzoru autorskiego organizacji projektującej. Wyniki kontroli są rejestrowane w dziennikach budowy, protokołach odbioru prac zakrytych, protokołach odbioru częściowego konstrukcji nośnych itp.